Dr. Sunil Kumar Sharma
Executive Chairman
Mrs. Shovana Pokhrel Member
Mr. Shashi Raj Pandey
Member
Mr. Vijay Kumar Pande Member
Ms.Soina Sharma Member
Mr. Netra Bandhu Baniya
Member
Mr. Rabindra Man Singh Pradhan
Member
Prof. Dr. Chanda Karki
Member
Mr. Megh Raj Khadka
MemberChief Management Consultant
Dr K P Sharma (Neupane)

Principal
Prof. Dr. Chanda Karki
MBBS, DGO, MD, FROCG, FICS

Hospital Director
Prof. Dr. Mukund Raj Joshi
MBBS, MS